Alle rechten voorbehouden aan:
Heliflight B.V.,
Stroeerweg 46
3776 MJ Stroe
Kvk: 70930589
BTW nr: NL858515155.B.01

Zoals gedeponeerd bij de kamer van koophandel voor centraal Gelderland

Artikel 1 Definities en Toepasselijkheid

  1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
   • Heliflight: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Heliflight B.V.;
   • Opdrachtgever: elke cliënt van Heliflight, zijnde opdrachtgever dan wel huurder.
  2. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten van Heliflight en opdrachtgever met betrekking tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden.
  3. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van opdrachtgever of derden binden Heliflight niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Heliflight zijn aanvaard.

Artikel 2 Offertes

 1. Alle door Heliflight gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij de offerte een termijn voor aanvaarding bevat.
 2. Indien een offerte van Heliflight een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Heliflight het recht dit aanbod binnen 10 werkdagen na kennismaking van de aanvaarding door opdrachtgever te herroepen.

Artikel 3 Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de in de offertes vermelde prijzen exclusief BTW. Deze prijzen gelden voor de in de opdrachtbevestiging genoemde prestatie. Meer of bijzondere prestaties worden afzonderlijk berekend.
 2. Heliflight heeft het recht prijsverhogende factoren, waaronder mede worden begrepen verhoging van kostprijzen voor helikoptervluchten, vergunningen, materialen, loonkosten, sociale lasten en transportkosten, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Zonder toestemming van Heliflight is het opdrachtgever niet toegestaan prijzen/tarieven te verhogen ten behoeve van eigen winst.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst

 1. De overeengekomen data en tijdstippen van de verrichtingen van de prestatie zijn streeftijden, welke Heliflight niet binden.
 2. Heliflight zal opdrachtgevers zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de opdracht van opdrachtgever, de verwachte datum van de uitvoering van de overeenkomst meedelen. Indien Heliflight bemerkt dat de uitvoering van de overeenkomst niet op de afgesproken datum en het afgesproken tijdstip zal kunnen plaatsvinden zal Heliflight opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de opdracht van opdrachtgever, de verwachte datum van de uitvoering van de overeenkomst mededelen.
 3. Opdrachtgever heeft het recht gedurende drie werkdagen na ontvangst van de in 4.2 bedoelde mededeling betreffende het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst, de overeenkomst te ontbinden door middel van een per aangetekende post verstuurde schriftelijke verklaring. Bij gebreke van een dergelijke verklaring wordt opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de vertraagde levering en kan opdrachtgever terzake geen enkele schadevergoeding dan wel ontbinding van de overeenkomst vorderen.
 4. Heliflight is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang opdrachtgever jegens Heliflight niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

Artikel 5 Overmacht

 1. Onder overmacht worden verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en niet aan Heliflight zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijke bemoeilijken) o.a. zijn begrepen: vliegtechnische redenen waaronder bepaalde weersomstandigheden, tegenwerking overheid, bedrijfsstoring, storing in de energie of materiaalaanvoer, telefoonstoring, transportvertraging, staking en het niet tijdig te leveren door leveranciers en ziekte of overlijden van een voor het project belangrijk persoon. In geval van overmacht is Heliflight ten allen tijde gerechtigd de overeenkomst door middel van een mondelinge aanzegging gevolgd door een schriftelijke (per aangetekende post verstuurde) verklaring te ontbinden, in welk geval opdrachtgever geen recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.
 2. In geval van tijdelijke overmacht is Heliflight gerechtigd de termijn waarbinnen werkzaamheden moeten worden verricht te verlengen met de periode gedurende de tijdelijke verhindering tot presteren. Opdrachtgever kan in geval van tijdelijke overmacht ontbinding van de overeenkomst verlangen indien in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij de prestatie als gevolg van de vertraging alsnog accepteert, zonder dat hij het recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.
 3. Opdrachtgever kan uitsluitend ontbinding van de overeenkomst vorderen binnen drie werkdagen nadat Heliflight opdrachtgever van de vertraging bij de prestatie op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 6 Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van het totaal gefactureerde bedrag te geschieden uiterlijk 3 werkdagen voor de uitvoeringsdatum, zonder dat cliënt recht heeft op compensatie. Indien opdrachtgever niet uiterlijk op de vervaldatum betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt. Ook is de opdrachtgever als dan aan Heliflight verschuldigd een vergoeding terzake van buitengerechtelijke incassokosten.
 2. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag.
 3. Indien een betalingstermijn wordt overschreden is Heliflight gerechtigd de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten alsmede de overeenkomst na ingebrekestelling doch zonder gerechtelijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke per aangetekende post verstuurde verklaring, ontbonden te verklaren. Deze rechten past Heliflight eveneens toe indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend of indien het bedrijf van opdrachtgever wordt gestaakt of wordt geliquideerd.

Artikel 7 Annulering door Opdrachtgever

 1. Indien Opdrachtgever een met Heliflight tot stand gekomen overeenkomst om welke reden dan ook wenst te annuleren, is opdrachtgever verplicht aan Heliflight een schadevergoeding te voldoen, welke volgens onderstaand schema berekend dient te worden over de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs:
  • 25% bij annulering in de periode tot 6 weken voor datum uitvoering overeenkomst;
  • 35% bij annulering in de periode van 6 tot 4 weken voor datum uitvoering overeenkomst;
  • 45% bij annulering in de periode van 4 tot 2 weken voor datum uitvoering overeenkomst;
  • 55% bij annulering in de periode van 2 tot 1 week voor datum uitvoering overeenkomst;
  • 75% bij annulering in de periode van 5 tot 3 dagen voor datum uitvoering overeenkomst;
  • 85% bij annulering in de periode van 3 dagen tot 1 dag voor datum uitvoering overeenkomst;
  • 95% bij annulering in de periode van 1 dag voor datum uitvoering overeenkomst;
  • 100% bij annulering op de dag van de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Voor de berekening van de schadevergoeding wordt uitgegaan van dag waarop een schriftelijke mededeling van opdrachtgever Heliflight heeft bereikt, waarin opdrachtgever Heliflight mededeelt de overeenkomst te willen annuleren.
 3. Indien de schade die Heliflight ten gevolge van annulering van de overeenkomst lijdt hoger is dan de in lid 1 berekende schadevergoeding, is opdrachtgever verplicht de daadwerkelijk geleden schade aan Heliflight te voldoen. Onder de daadwerkelijk geleden schade dienen te worden verstaan de annuleringskosten welke Heliflight verschuldigd is aan door Heliflight ingeschakelde derden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Heliflight is niet aansprakelijk voor schade, die door of tijdens de uitvoering van diensten en/of werkzaamheden aan personen of zaken wordt toegebracht, behoudens in het geval dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Heliflight. Indien derden Heliflight aansprakelijk stellen voor schade ontstaan voor, tijdens en na de uitvoering van diensten en/of werkzaamheden, zal opdrachtgever Heliflight vrijwaren.
 2. Heliflight is niet aansprakelijk voor schade die door of tijdens de uitvoering van diensten en/of werkzaamheden is ontstaan ten gevolge van het niet naleven door opdrachtgever of derden van maatregelen om openbare orde en veiligheid te garanderen.
 3. Indien Heliflight wel aansprakelijk mocht zijn, is de aansprakelijkheid van Heliflight beperkt tot de limiet van de terzake door Heliflight afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 4. De aansprakelijkheid van Heliflight is beperkt tot de in dit artikel geregelde omvang. Opdrachtgever vrijwaart Heliflight voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 9 Geschillenbeslechting

 1. Elk geschil tussen Heliflight en opdrachtgever, zal in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Arnhem. Heliflight blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden, voor de volgens wet of toepasselijk internationaal verdrag, bevoegde Rechter.
 2. Opdrachtgever heeft het recht gedurende een maand nadat Heliflight zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens wet of toepasselijk internationaal verdrag bevoegde Burgerlijke Rechter.

Artikel 10 Toepasselijk Recht

Op elke overeenkomst tussen Heliflight en opdrachtgever alsmede op alle uit de tenuitvoerlegging daarvan voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen tussen Heliflight en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.